The Book People | Reaching People Through BooksThe Book People | Reaching People Through Books
Jesus: Die Keuse by Isak Du Plessis (Books: Adult Titles: Religious)

Religious

Jesus: Die Keuse

Jesus: Die Keuse

Author: Isak Du Plessis
Language: Afrikaans

Buy Now

Quantity:
Retail Price: R 110.00
Book People Price:
R 50.00
Save R 60.00 !
Jesus wil, by wyse van spreke, maar net nie uitsterf in die populêre debat nie. Die invloed daarvan het ons in die afgelope jare plaaslik gevoel deur die publikasies en openbare optredes van die Jesus Seminar en van die Nuwe Hervorming, asook in die gereelde polemiek in Afrikaanse koerantberigte en –briewe, en in etlike boeke oor Jesus wat gemik is op die nie-akademiese Christen-leserspubliek. Hoewel hierdie Jesus-gesprek soms betreur word, bly dit vir my verkieslik bo 'n situasie waarin Jesus in die breër samelewing doodgeswyg word. Waar die hart van vol is…

Isak du Plessis, gesoute Nuwe-Testamentikus aan Unisa verbonde, se Jesus: die keuse… is 'n substansiële bydrae tot hierdie Jesus-gesprek – "substansieel", nie net in die sin van die omvattende aanpak in dié boek nie, maar ook in die weldeurdagte wyse waarop meegepraat word in die Jesusgesprek.

Die onderskeid tussen die historiese Jesus en die kerugmatiese Jesus is die basis-vertrekpunt van Du Plessis. Op 'n manier is dié boek 'n Bybelkunde 1-kursus in tradisionele formaat, binne een omslag: die wetenskap word ons aangebied, maar met die doel om die geloof te voed:
# Diegene wat sterk die historiese Jesus-ondersoek teenstaan omdat dit die geloof sou ondermyn, en wat dan die moeite doen om hierdie boek goed te lees, sal moeilik so maklik oor dié ondermyning kan praat.
# Diegene wat sterk die historiese Jesus-ondersoek voorstaan, omdat dit ons van die geloof sou bevry, sou eweneens na 'n deeglike lees van dié boek moeiliker van so 'n bevryding kon praat.

Geloof en wetenskap, twee verskillende verstaanswyses, kan en behoort mekaar te voed. Waar die een in die ander opgaan, of waar die een aan die ander verbygaan, is dit gewoon omdat die moontlikhede en beperkinge en eie-aard van elk onakkuraat geskat word. Dít kom baie duidelik in Jesus: die keuse… na vore.

Hierdie boek is nie eintlik geskik vir gemeentelike Bybelstudies nie; daarvoor is dit waarskynlik te substansieel. Om denkende gelowiges se vrae oor die Jesus-debat te help saamvra en oordink, sal dié boek baie goed deug. Die twee bylaes (een oor die Jesus Seminar; een oor die Jesus-titels) en die drie indekse aan die einde van die boek gee daaraan 'n studieboek-karakter. Ek sou dié boek ook heel gemaklik gebruik as handboek vir Teologiestudente, heel vroeg in hulle opleiding, en vir die opleiding van Jeugwerkers en Sendelinge ook: sonder om vir óf die historiese ondersoek na Jesus óf die geloof in Jesus te skrik, sal Du Plessis hulle met dié boek help om baie van die kwessies te oorkóm wat tans veral binne NG Kerk-geledere probleme veroorsaak.

Dit moet tog teen dié tyd duidelik wees dat die Afrikaanse geloofsgemeenskap nie aan hierdie soms moeilike kwessies gaan ontsnap nie. Eerder as om die hele vraagstuk te vermy, sou my keuse wees dat ons geloofsleiers van môre juis in hulle studiejare deeglik kennis neem van die hele debat en die moontlikhede daarvan; hulle gaan immers in hulle bedieninge oor die volgende 20, 30 jaar en langer – waar ookal in die wêreld – weer en weer hierdie vrae teëkom. Selfs diegene wie se belangstelling nie tans deur hierdie kwessies geprikkel word nie, gaan gedurende hulle loopbane telkemale vrae van individuele en groepe gelowiges oor hierdie kwessies moet beantwoord. As geloofsleiers dan sélf nog geen grondige blootstelling aan hierdie kwessies gehad het en gedurende hulle studiejare daarmee saam gegroei het nie, hoe kan ons dan verwag dat hulle die al hoe meer krities-denkende en intellektueel-gevormde wêreld moet ingaan as bedienaars van die Woord? Óf die huidige geslag studente moet dié studie-juk opneem, óf ons gaan die volgende geslag gelowiges verloor. Isak du Plessis se Jesus: die keuse… is moontlik net die regte boek om dit in dié tyd te help doen.
Find an Agent »« Back to Religious
« Previous Book    
The Book People: Discount Childrens Books at Factory Prices in South Africa